Sociální rehabilitace SOREPO

Poslání služby SOREPO je zachovat, udržet nebo zlepšit kvalitu života osobám v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Zejména se zaměřujeme na rozvoj sociálních dovedností potřebných při získání a udržení si standardního bydlení.

Cílovou skupinou služby SOREPO jsou osoby starší 18ti let. Může jít o jednotlivce, manželské (družské) páry a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v tíživé životní situaci související s bydlením a získali byt s doprovodným sociálním programem Spolku PORTAVITA. Za tíživou životní situaci považujeme nejisté podmínky bydlení, dlouhodobé nízké příjmy či nízkopříjmové domácnosti z důvodu jejich zadlužení (dluhy, exekuce, insolvence apod.)  a další tíživé a krizové situace (např. zdravotní či jiná omezení, přítomnost návykových látek, domácí násilí apod.).

Službu naopak neposkytujeme osobám nezletilým ani osobám, u kterých bytová komise rozhodne o nepřidělení bytu s doprovodným sociálním programem a osobám, které potřebují okamžitě bydlet.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována občanům Moravskoslezského kraje.

V rámci sociální služby nabízíme podporu a pomoc například s:

 • Doprovod na úřady a organizace
 • Pomoc s přihlášením energií a nastavením záloh
 • Pomoc při hledání zaměstnání, sepsání životopisu
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek a důchodů
 • Odborné sociální poradenství, řešení dluhů
 • Pomoc při sepisování dokumentů, návrhů k soudu, s dopisy
 • Pomoc při vyřizování dokladů
 • Pomoc při získání lékařské péče
 • Pomoc při řešení rodinných a osobních problémů

Mezi základní zásady (hodnoty) služby SOREPO patří:

 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • respektování druhého (dle jeho individuálních potřeb, chování, schopností, dovedností, osobních hranic a jedinečnosti člověka)
 • respektování soukromí klienta, dodržování ochrany jeho osobních údajů dle GDPR
 • nediskriminační přístup
 • podpora v nezávislosti klienta na službě (podpora klienta v soběstačnosti, ve zmocňování a prosazování jeho oprávněných práv a zájmů)

Cíle služby SOREPO:

Krátkodobé cíle:

 • podpora klientů při získání bytu a zabydlení klienta (prohlídka bytu, předávka bytu, přepis energií, nastavení a optimalizace plateb, žádosti o dávky apod.)

Střednědobé cíle:

 • podpora klientů při udržení si bydlení, například posilováním znalostí a rozvojem dovedností klienta v:
  • hospodaření domácnosti (sledování příjmů a výdajů, pravidelnost a odpovědnost klienta k platbě nájmu a služeb),
  • odborná pomoc při řešení dluhové problematiky (insolvence, splátkový kalendář, exekuce),
  • odborné sociální poradenství,
  • dodržování domovního řádu a sousedského soužití, 
  • spolupráce s OSPOD v rámci podpory klienta,
  • jednání a doprovod klienta na úřady aj. instituce dle aktuálních potřeb klienta,
  • podpora při vyřizování sociálních dávek (dávky hmotné nouze, státní soc. podpory, příspěvek na péči, náhradní výživné, ZTP aj.),
  • pomoc a podpora při vyřizování invalidních, starobních, sirotčích, vdovských důchodů,
  • pomoc a podpora při vyřizování institutu zvláštního příjemce dávky, ustanovení opatrovníka,
  • pomoc při sepisování dokumentů, návrhů k soudu (úprava svěření dětí do péče a stanovení výživného, rozvod, zákaz přiblížení aj.),
  • podpora při uplatnění se na trhu práce (sepsání životopisu, inzerce práce na internetu aj. zdrojích, příp. doprovod na prac. pohovor),
  • pomoc při získání lékařské péče (praktický lékař, pediatr, zubař, logoped aj. specialisté), popř. doprovod,
  • pomoc a podpora při jednání se vzdělávacími institucemi,
  • uplatňování svých dalších oprávněných práv a zájmů,
  • podpora při vytváření komunit v daných lokalitách

Dlouhodobé cíle (vize):

 • podpora klienta v udržení si standardního bydlení bez podpory sociální služby, přechod do přímého nájmu Heimstaden,
 • podpora v samostatnosti klienta,
 • podpora klienta k udržení si získaného zaměstnání,
 • podpora při vzdělávání dětí,
 • zapojování klientů do komunitních aktivit a rozvoj komunity v dané lokalitě

Kontakt na pracovníky služby SOREPO:

Sociální pracovnice:

 • Bc. Pavla Kupková, DiS., 737 153 121, kupkova@portavita.cz

Terénní program je realizován za finanční pomoci Statutárního města Karviná a Ministerstva práce a sociálních věcí.