Sociální rehabilitace SOREPO

Poslání služby SOREPO je zachovat, udržet nebo zlepšit kvalitu života osobám v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Zejména se zaměřujeme na rozvoj sociálních dovedností potřebných při získání a udržení si standardního bydlení. Naše služba je poskytována v terénu (v domácnostech) nebo ambulantně (v kanceláři).

Cílovou skupinou služby SOREPO jsou osoby starší 18ti let. Může jít o jednotlivce, manželské (družské) páry a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v tíživé životní situaci související s bydlením, a získali standardní byt. Nejčastěji se jedná o byt s doprovodným sociálním programem PORTAVITY.

Za tíživou životní situaci považujeme ohrožení domácnosti v otázce ztráty bydlení (dluhy na nájmu a službách, stížnosti ze strany sousedů), nízké příjmy domácnosti (dlouhodobá nezaměstnanost, vysoká míra zadlužení – dluhy, exekuce apod.) a další tíživé a krizové situace (např. snížená schopnost zvýšit si své současné příjmy např. nástupem do zaměstnání, velký počet dětí v domácnosti, domácí násilí v rodině apod.).

Službu naopak neposkytujeme osobám nezletilým ani osobám, které nebydlí (v případě pobočných spolků PORTAVITY se jedná o osoby, u kterých bytová komise rozhodla o nepřidělení bytu s doprovodným sociálním programem) ani osobám, které potřebují okamžitě bydlet.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována občanům Moravskoslezského kraje.

V rámci sociální služby nabízíme podporu a pomoc například s:

 • Doprovod na úřady a organizace
 • Pomoc s přihlášením energií a nastavením záloh
 • Pomoc při hledání zaměstnání, sepsání životopisu
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek a důchodů
 • Odborné sociální poradenství, řešení dluhů
 • Pomoc při sepisování dokumentů, návrhů k soudu, s dopisy
 • Pomoc při vyřizování dokladů
 • Pomoc při získání lékařské péče
 • Pomoc při řešení rodinných a osobních problémů

Mezi základní zásady (hodnoty) služby SOREPO patří:

 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • respektování druhého (dle jeho individuálních potřeb, chování, schopností, dovedností, osobních hranic a jedinečnosti člověka)
 • respektování soukromí klienta, dodržování ochrany jeho osobních údajů dle GDPR
 • nediskriminační přístup
 • podpora v nezávislosti klienta na službě (podpora klienta v soběstačnosti, ve zmocňování a prosazování jeho oprávněných práv a zájmů)

Cíle služby SOREPO:

Krátkodobé cíle:

 • podpora klientů při získání bytu a zabydlení klienta (prohlídka bytu, předávka bytu, přepis energií, nastavení a optimalizace plateb, žádosti o dávky apod.)

Střednědobé cíle:

 • podpora klientů při udržení si bydlení, například posilováním znalostí a rozvojem dovedností klienta v(e):
  • hospodaření domácnosti (sledování příjmů a výdajů, pravidelnost a odpovědnost klienta k platbě nájmu a služeb),
  • dodržování domovního řádu a sousedského soužití,
  • vyřizování sociálních dávek (dávky hmotné nouze, státní soc. podpory, náhradní výživné, důchody aj.),
  • jednání a doprovodu klienta na úřady aj. instituce dle aktuálních potřeb klienta související s bydlením,
  • zprostředkování pomoci při řešení dluhové problematiky (splátkový kalendář, exekuce),
  • uplatňování svých dalších oprávněných práv a zájmů,
  • vytváření přirozených komunit v daných lokalitách,
  • poskytování odborného sociální poradenství a zprostředkování jiných návazných služeb dle potřeb klienta.

Dlouhodobé cíle (vize):

 • podpora klienta v udržení si standardního bydlení bez podpory sociální služby, v případě jiného než přímého nájmu docílení přechodu do přímého nájmu
 • zapojení klientů do komunitních aktivit a rozvoj komunity v dané lokalitě

Kontakt na pracovníky služby SOREPO:

Email: sorepo@portavita.cz

Sociální pracovnice:

 • Bc. Pavla Kupková, DiS., 737 153 121, kupkova@portavita.cz

Pracovnice v sociálních službách:

 • Romana Gříbková, 731 222 895, gribkova@portavita.cz

Terénní program je realizován za finanční pomoci Statutárního města Karviná a Ministerstva práce a sociálních věcí.