Terénní program Cesta k domovu

Posláním služby Cesta k domovu je zachovat, udržet nebo zlepšit kvalitu života osobám v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Zejména se zaměřujeme na podporu při získání a udržení si standardního bydlení.

Cílovou skupinou služby Cesta k domovu jsou osoby starší 18ti let. Může jít o jednotlivce, manželské (družské) páry a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v tíživé životní situaci související s bydlením a získali byt s doprovodným sociálním programem Spolku PORTAVITA. Za tíživou životní situaci přitom považujeme nejisté podmínky bydlení, dlouhodobé nízké příjmy či chudobu domácnosti z důvodu jejího zadlužení, a další tíživé a krizové situace (např. zdravotní či jiná omezení, domácí násilí apod.).

Službu naopak neposkytujeme osobám nezletilým, osobám, u kterých bytová komise rozhodne o nepřidělení bytu s doprovodným sociálním programem a osobám, které potřebují okamžitě bydlet.

Služba je poskytována bezplatně.

V rámci sociální služby nabízíme podporu a pomoc například s:

 • doprovodem na úřady a organizace,
 • přihlášením energií a nastavením záloh,
 • vyřízením kauce pro získání bydlení a následných sociálních dávek,
 • vyřizování dokladů,
 • hospodařením s penězi a řešením dluhů,
 • orientací ve vlastních listinách, dopisech, dokumentech apod.,
 • hledáním zaměstnání,
 • řešením rodinných a osobních problémů,
 • potravinovou pomocí,
 • vybavením domácnosti (prostřednictvím naší služby Nábytník).

Mezi základní zásady (hodnoty) služby Cesta k domovu patří:

 • dodržování základních lidských práv a svobod,
 • respektování druhého (dle jeho individuálních potřeb, chování, schopností, dovedností, osobních hranic a jedinečnosti člověka),
 • respektování soukromí klienta a dodržování ochrany jeho osobních údajů,
 • nediskriminační přístup,
 • nezávislost klienta na službě (podpora klienta v soběstačnosti, ve zmocňování a prosazování jeho oprávněných práv a zájmů).

Cíle sociální služby (tzn. k čemu se zavazujeme a chceme společně dosáhnout) dělíme na:

Krátkodobé cíle:

 • Podpora klientů při získání bytu a zabydlení klienta.
 • Zapojování klientů do komunitních aktivit v dané lokalitě.
 • Realizace dalších souvisejících projektů jako např. nábytníková banka, potravinová banka, apod.
 • Spolupráce se sociálními službami a navazujícími organizacemi a institucemi v dané lokalitě a městě.

Střednědobé cíle:

 • Podpora klientů při udržení si bydlení, například posilováním znalostí a rozvojem dovedností klienta v:
  • hospodaření domácnosti (sledování příjmů a výdajů, zodpovědnost k platbě nájmu a služeb),
  • dodržování domovního řádu a sousedského soužití, 
  • jednání na úřadech,
  • uplatňování svých oprávněných práv a zájmů.
 • Spolupodílení se na komunitním plánování daného města a okolí.

Dlouhodobé cíle (vize):

 • Podpora klienta v udržení si standardního bydlení bez podpory sociální služby.
 • Aktivně informovat laickou i odbornou veřejnost v otázce sociálního bydlení.

Kontakty na pracovníky služby:

Email: cestakdomovu@portavita.cz

Sociální pracovníci:

 • Mgr. Daniela Brůnová, 731 260 350, brunova@portavita.cz (S námi domů, Krizové byty)
 • Mgr. Dan Freisler, 603 761 243, freisler@portavita.cz (S námi domů, Krizové byty)

Pracovnice v sociálních službách:

 • Markéta Domesová, 604 571 215, domesova@portavita.cz
 • Denisa Kolárová, 739 395 472, kolarova@portavita.cz

Terénní program je realizován za finanční pomoci Statutárního města Havířov a Ministerstva práce a sociálních věcí.